Knjigovodstvene obuke – metode rada

 Metode rada knjigovodstvene obuke finance team

Tekst obradila Jelena bogdanović kao temu  master studija

Kursevi  knjigovodstva škole finance team

  • Metode rada  -  

kursevi  su kreirani su po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.Kurs samostalni knjigovodja napredni obezbedjuje viši nivo obrazovanja

     

 

Novi Sad Mihajla Pupina 6/5/521

Beograd :Nemanjina 28/3/33

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak nastavnika je da postojeća znanja iz ove oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.

Nastavnik  poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

Metode rada  Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Trajanje kursa, natavni dan, časovi

Ukupan broj nastavnih  dana je podeljen tri dela  po srodnosti  poslova  koje polaznici u toku kursa trabaju da pređu.Trajanje jednog nastavnog dana je tri  sata. Dinamika kursa je: prvih mesec dana jedan put nedeljno; drugi mesec: dva puta nedeljno. Ukupno trajanje kursa je dva meseca. Broj polaznika kreće se od 8-12.

Kontrola urađenih zadataka u prvom i drugom delu kursa

Na kraju svakog časa  vrši se kontrola urađenih zadataka. Nakon urađenog praktičnog dela nastavnik kratkim predavanjem izlaže siže  celog posla urađenog u tokom  nastavnog dana.

 U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Kontrola urađenih zadataka u trećem delu kursa

Kontrolu njpre vrše sami polaznici na osnovu video uputstva koje su dubili, a koje ih upućuje na to kako da na osnovu unete dokumentacije izvrše kotrolu u samom programu i kontrolu sa ručno kreiranom dokumentacijom. Zatim kontrolu vrši nastavnik.

Ispit za sticanje odgovarajućeg sertifikata 

Nakon završenog kursa studenti polažu završni ispit putem testa.

Polaganje ispita za sertifikat: 

Ispit traje 1 sat i besplatan je.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25-30 pitanja iz oblasti:

       

Online knjigovodstveni kursevi

           

Online kursevi kreirani sa istim  metodama ,ciljevima i zadacimai  kao i offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

  • Trajanje kursa  3 meseca na online aplikaciji
  • dostupnost 24 sata na bilo kom računaru ili laptopu
  • Mesta sva mesta u zemlji i inostranstvu

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;Cilj  priloga je da učenici steknu okvirna znanja iz zakonskih propisa koji su okosnica poslova koji se prelaze. Lekcija je kratka i veoma sažeta, izlažu se samo ključni delovi, zakodavna regulativa i pravila koja čine okvir za knjigovodstveni posao. Struktura se pažljivo bira, izlaže  se u kratkim crtama .Lekcija je je predstavljena na zanimliv način  da polaznici uoče saznanje koje stiču.Detalji koji mogu da zbune se izbegavaju.

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

Predviđeno je da polaznik apsolutno ima  svih 24 časa pristupa na aplikaciji , sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran  .Ukoliko polaznici urade predvidjenu nastavu u predvidjenom roku imaju pravo na mesec dana besplatnog korišćenja aplikacije i 1 mesec gratis pristupa na knjigovodstveni  softver .MINIMAX

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program

.Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

Stiču se znanja u vodjenju analitike imovine  osnovnih sredstava, robe, tekućih računa kupaca i dobavljača

Vodi se poreska evidencija e KPR i KIR,i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

Obračunava se amortizacija i  zarade .Polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo.Kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa). Kreira se e bruto bilans i finansijski izveštaji.i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni softver

Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad.

Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova.

Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije.

U drugom delu - praktičnom delu,  rade se vežbe (praktičan rad)  struktura knjigovodstvenog posala koja je predmet učenja razložena je adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima. Za Praktičnu nastavu obezbeđeno je “nastavno pomagalo”- program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija za praktičnu nastavu

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika.

Polaganje ispita za sertifikat: 

Ispit traje 1 sat i besplatan je.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25-30 pitanja iz oblasti:

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Datum početka kursa: 04.07.2022

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Datum početka kursa: 21.03.2022

Trajanje kursa: 4 meseca