online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa -akademski

ONLINE KURS  knjigovodstva za sertifiakt Samostalni knjigovođa - Napredni   je dopunjena online verzija knjigovodstvenog kursa Samostalni Knjigovođa.  Svi online kursevi škole FINANCE TEAM  kreirani su na osnovu naših offline kurseva koji se već 7 godina rade  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM. Na tebe je red!

Uključi se!Obuka: 100 % Praktičan;

Ukupno trajanje - 4meseca  tip kursa: napredni

Cena kursa: 440000 dinara akciski popust 30% 33000,00

Plaćanje: 3 mesečne rate.

Svim polaznicima obezbeđena mogućnost stručne prakse u knjigovodstvenoj agenciji Finance Team E-računovodstvo!

Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - Napradni tip kursa -akademski

Akademski kursevi vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača  Vršiti plaćanja dinarska i devizna.Obračunavati  kursne razlike.  rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Keirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.Vršiti  obračun uvoza Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja  Društva obveznike Srbije i po  standardima financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija

 Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;
 20. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Online kurs knjigovodstva  radi se u 3 dela:

        

Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo               

2. Pristup na softver

3. Uputstva u okviru vežbi

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Oostalno u mašinsko knjigovodstvo knjiži svu dokumentaciju koju je imao na ručnom knjigovodstvu Ulazne i izlazne račune, izvode,obračun amortizacije, pomoću skripti u kojima je objašnjen rad u programu iste virtuelne firme. Sve je stvarno samo se obavlja  virtuelnim sredstvima.

Ispit se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije e predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 10 test pitanja-opisno, 5 test pitanja ;kontiranja 10  pitanja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online  traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata se plća 1500,00.

 Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 18 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena zakona o PDV-u
 4. Izrada i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
 5. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
 6. Obračun spoljnotrgovinskih poslova
 7. Kontiranje više poslovnih promena
 8. Pitanja u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je. Cena izrade  sertifikata je  2500,00 

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

 30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

Kursevi Finance Team

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je po dogovoru

Datum početka kursa: 26.01.2023

Trajanje kursa: 4 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.12.2022

Trajanje kursa: 4 meseca