online kurs Poreski računovodja

ONLINE Kurs Poreski računovodja

CENA KURSA 92800,00

sa popustom 30% 65000,00

Online edukacija

Sve veći zahtevi tržišta za online komunikacijom donose pred nove izvršioce i menadžere nove zadatke i nova znanja. Računovodstvo sa razvojem e-poslovanja više nije težak i naporan posao! Sve danas možemo raditi od kuće, sami organizujemo svoje vreme, jer danas su tu :e-dokumenta, e-aplikacije, e-softveri; e-banking, e-porezi! Na tebe je red!

ONLINE KURS knjigovodstva za sertifiakt Poreski računovodja - akademski . Kreiran je da omogući akademsko obrazovanje i znanje iz oblasti poreskog računovodstva. Kurs je rađen primenom ekspertske metode obuka. njegovo zakonodavno praćenje. Uključi se!

Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

ONLINE Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa -

Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

Akademski kursevi vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje

p>Trajanje - 6 meseci;Tip kursa: akademski;Obuka: 100 % Praktičan;Cena kursa 60000,00 dinara Plaćanje: u 6 mesečnih rata .

Uključi se!

edukacije.

Izgled kursa

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi su kreirani tako da polaznik stekne osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

2.3

)

Provere uradjenog od strane mentora

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja obračunati :poreza i doprinosa na zarade i naknade Obračunati naknade po ugovorim (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list Vršiti izradu financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi Prijavu za poreza na dobit i akontacija

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno!

kurs je 100% praktičan i indentičan offline kursu. Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.

Izgled kursa

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi su kreirani tako da polaznik stekne osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, 21 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije.

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog Društva. 1) Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). Ukupno 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj; zveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

2.3 Mašinsko evidentiranje dokumentacije

h ANS)

Provere urađenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja.

Nastava po modulima

Računovodstvene politike za srednja preduzeća
Početno stanje ,analitičkih evidencija ( predhodna godine)
Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
Obračun računovodstvene amortizacije
Lizing poslovi knjiženje obračuna plaćanja - isplata rata;
Nabavka robe u maloprodaji;Maloprodaja prodaja-
Obuhvatanje obaveza i potraživana sa početnim stanjem;
Tekući računi,Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora (alternativni oblici plaćanja;
Blagajna pazara (uplata isplata);
Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
Obračuni, isplata i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
Obračun isplata i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
Proizvodnja bez klase 9 (dorada i obrada) -
Poslovi REEXPORTA zakonodavna regulativa
Devizna plaćanja -Obrazac 70, tekući račun -Kupo-prodaja deviza;
Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-
Manjak opreme -
Knjige primljenih i izdatih računa i podnošenje PPPDV za 3 poreska perioda
Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
Praktična nastava unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Bilans.
Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
Izrada poreskog bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.
Elektronso podnošenje finansiskih izveštaja ,poreskih prijava
Elektronsko podnošenje M4 obrazaca i
Ispit: traje 2 sata i besplatan je
;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava:/p>

a

Izrada sertifikata košta 5000,00

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

<

Informacije

Kursevi Finance Team

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 30.11.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.11.2023

Trajanje kursa: 4 meseca