Online kurs – Poreski računovodja

 • Online kurs poreski računovodja

Pitajte za dodatne popuste 

Akcijske cene  : juli i avgust   30% na osnovnu cenu 65000,00

Osnovna cena kursa  je   92800 ,00  trajanje kursa 4+2 mesec gratis  sa popustom 30% 65000,00 dinara 

Izrada sertifikata košta 5000, 00dinara .Dostupna vam je aplikacija 24 sata  dnevno 6 meseci

Plaćanje: u 6  mesečnih rata

Na kursevima  se u obuci  primenjuje jedinstveni metod škole Finance Team   na projektovanoj aplikaciji : autora :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

 1.  Edukacija za praktičnu nastavu 
 1. Edukacija za pripremnu nastavu za polaganje u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor

1.1 lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, 22 lekcija u okviru koji se radi 20  testova -  za  edukaciju.

2.2 Lekcije itestovi za pripremnu nastavu (po programu Komore Ovlašćenih revizora

lekcije i testovi i zadaci iz edukacije  su kreirani da polaznik ovlada potrebnim gradivom i  vrši se u poslednja 2 meseca kursa 

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom znanju.

Edukacija  :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno!

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. 1) Aplikacija se sastoji od ukupno 20 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). Ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 86 operacija poslova knjigovodstva.

 2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj; izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje.

Način rada 

  Polaznik je u radu potpuno samostalan 

Provere odrađenog od strane  mentora 

Mentoru  su dostupni  Vaši nalozi  i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja.

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete pripremljeni za polaganje ispita po programu Komore za ovlašćene revizore

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva kreirate poslovne knjige; imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača,  Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga) i knjižiti ista , Voditi i knjižiti  blagajnu i tekuće račune dinarske i devizne  voditi i knjižiti maloprodaju  .Zaprimati nabavku opreme iz finansijskog  lizinga  Obračunavati i plaćati  lizing rate,obračunavati valutne i kursne razlike.Sastavljati  platne liste i obračunavati zarade i naknade za bolovanja, obračunati naknade po  ugovorim, , obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Vršite obračun specifičnih uvoza i izvoza (rexport).Voditi i evidentirati obračun proizvodnje preko dorade zalihe materijala . Podnosite relevantne poreske prijave poreza na dodatu vrednost da knjižite manjkove i viškove, , izradite elaborat o popisu . Kreirate pun set finansijskih izveštaja, Poreskog bilnsa i poreske prijave poreza na dobit pravnih lica. 

Nastava po modulima 

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period -   PPPDV1
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Avansna plaćanja ;
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Obračun i knjiženje proizvodnja  bez klase 9   -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupoprodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV2  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 15.09.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.09.2023

Trajanje kursa: 4 meseca