online kursevi knjigovodstva

  online kursevi

Mentori i autori kurseva

1.Nada Zlatković diplomirani ekonomista ,ovlašćeni revizor ,stečajni upravnik,

2. Jelena Bogdanović diplomirani  master ekonomista  i Revizor 

  kursevi škole Finance Team

Online kursevi knjigovodstva  Finance Team su uradjeni po svetskim standardima učenja na daljinu obratite pažnju kad birate majstora, samo je jedan 100% praktični kurs, od dokumenta do završnog računa

Online  kursevi su nаmenjen svimа onimа koji žele dа se operаtivno bаve rаčunovodstvom, dаkle ljudimа kojimа to jeste, ili će biti profesijа, poslovnim ljudimа, i menаdžerimа, bez obzira na broj godina polaznika i stručne sprame.

1.samostalni knjigovodja online  obuhvata vodjenje knjiga (finansiska operativa sa plaćanjima, dinarskim i deviznim  ) i izradu svih poreskih prijava i finansiskih izveštaja   veletrgovinu i usluge (domaća i inostrana uvoz-izvoz )i  poljoprivredna gazdinstva.

2.Ovlašćeni knjigovodja   -napredni   obuhvata maloprodaju ;proizvodnju; obuhvata vodjenje knjiga  za srednja i velika preduzeća  sa obukom za finansisku operativu sa plaćanjem dinarskim i deviznim i alternativnim sredstvima plaćanja kinansisku i izradu svih poreskih prijava i finansiskih izveštaja  za velika preduzeća  (domaća i inostrana uvoz-izvozi  poljoprivredna gazdinstva

3. Poreski knjigovodja 

Online kurs  Poreski knjigovodja  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između mentora-nastavnika i polaznika.

 Tip kursa: specijalistički 

Cena sa popustom je 43000;treajanje kursa 4 meseca cena sertifikata  4000,00 dinara puna cena kursa je 61428,60

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu : Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja Revizor uskladjeno sa programom Komore ovlašćenih revizora
 3. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 4. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Na ovom kursu bićete osposobljeni

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna , obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  mala  pravna lica i preduzetnike.

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora

Metodologija kursa 

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja Revizor uskladjeno sa programom Komore ovlašćenih revizora
 3. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 4. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17. sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

4. Poreski računovodja 

Cena sa30% popustoa  je 65000;treajanje kursa 6 meseca cena sertifikata  5000,00 dinara puna cena je 92.857,00

Online kurs  Poreski knjigovodja  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između mentora-nastavnika i polaznika.

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 4 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor po program Komore ovlašćenih revizora
 3. Softversku aplikaciju za obuku za Ovlašćenog računovodja  knjigovodju-akademski , sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po najnovijim   knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 4. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora

 1. poreske sisteme
 2. Poslovno pravo
 3. MSFI
 4. Menadzmenta

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna  i alternativna plaćanja , obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  velika   pravna lica

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su UPUTSTVAa rađena na osnovu dokumentacije koja su projektovana i  se obrađuje na krusu.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sata  6 meseci  polaznici određuju dinamiku ali  rada po utvrdjenom planu .Rad  mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

- Nastava po modulima

 1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
 2. Prenos početnog stanja
 3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
 5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje
 6. Lizing poslovi
 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
 9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
 10. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
 11. Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
 12. Avansna plaćanja
 13. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
 14. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 15. podnošenje potrebnih poreskih prijava
 16. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
 17. Utvrdjivanje manjkova i viškova
 18. Izrada elaborata o popisu
 19. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 20. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
 21. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

Ispit: traje 3 sata i besplatan je

Izrada sertifikata košta 5000,00

Pristup aplikaciji

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj formi u vidokrugu polaznika .

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad. Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova. Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije. Cilj  priloga je da učenici steknu okvirna znanja iz zakonskih propisa koji su okosnica poslova koji se prelaze. Lekcija je kratka i veoma sažeta, izlažu se samo ključni delovi, zakodavna regulativa i pravila koja čine okvir za knjigovodstveni posao. Struktura se pažljivo bira, izlaže  se u kratkim crtama .Lekcija je je predstavljena na zanimliv način  da polaznici uoče saznanje koje stiču,detalji koji mogu da zbune se izbegavaju.

U drugom delu - praktičnom delu, struktura knjigovodstvenog posala koja je predmet učenja razložena je adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima. Za Praktičnu nastavu obezbeđeno je “nastavno pomagalo”- aplikacija za ručno knjigovodstvo -  Operacije su predstavljene u vidu pod vežbi. U ovom delu  studentima se kroz nuputstva  izlažu kratko postupci i tehnologija rada operacije određenog posla koja omogućavaju, da praktično urade samostalno tu operaciju na za to predviđena nastavna pomagala (obrasci, obračuni, nalozi, kartice isl). Pomagala su kreirana u skladu sa zakonskim propisima. Uputstva su precizna i kratka izbegavaju se šira objašnjenja koja polaznike mogu da zbune. Cilj je da se ostavi jak dojam a pri tom striktno poštovanje uputstva kao pravila. Predviđeno je da se uradi više istih postupaka i da se u toku rada polaznici služe samostalno računskim operacijama. Učenicima je za izradu svake operacije omogućena dokumentacija koja se obrađuje. Svaka operacija se sačuvava i koristi  kod novih poslova gde je to zakonski propisano.

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika. Polazniku kursa se šalje spisak grešaka i upućuje se na način šta i kako treba da isravi, ili nastavnik koriguje greške i polaznika obaveštava o vežbi gde je greška utvrđena i šta je ispravljeno. Ukoliko je nastavnik utvrdio dosta grešaka koje su nastale iz razloga što polaznik nije pratio uputstva, polaznik se upućuje na vežbe koje treba da ispravi i na edukaciju koje treba da se pridržava. Polaznik kursa je dužan i obavezan da u predviđenom roku ispravi greške i izvrši kontrolu, za to vreme obustavljena je dodela novim lekcijama i novim sturkturama – vežbama.

Polaganje ispita za sertifikat: Test pitanja.

494c8af4c6bba78f2591a7a8aba31fd2

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je po dogovoru

Datum početka kursa: 26.01.2023

Trajanje kursa: 4 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.12.2022

Trajanje kursa: 4 meseca