online Samostalni poreski računovodja

                                                       

 online samostalni poreski  računovodja  

 kreiran je da omogući akademsko obrazovanje i znanje iz oblasti računovodstva i poreskog  računovodstva !

 Tip kursa: akademski ;

Cena kursa: 44000,00 

Uključi se!

0 ;Plaćanje: 4  mesečne rate. trajanje  kursa 4  meseca 

Dobro nam došli

Online kurs  samostalni poreski računovodja 

Samostalni poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

Kurs ima za cilj da kroz obuku za znanje tipa samostalni knjigovodja izvrši i dodati  akademski nivo obrazovanja iz dela zakonodavne aktivnosti poreza na dodatu vrednost  ; poreza i doprinosana zarade ;spoljnotrgovinskog poslovanja   poreza na dobit i znanja iz oblasti pranja novca 

 kurs knjigovodstva je oblikovan  za učenje na daljinu kroz aplikaciju kao  softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli  !

Bićete iznenađeni postignutim znanjem i stečenim samopouzdanjem!

Pitajte za dodatne popuste

Akcijske cene  :

 sa 30% popusta   30800,00

 

Online kursevi računovodstva-poreski  Napredni - Akademski omogućiće vam da na laki  opušten  i zanimljiv način u konstantno stručno praćenje i vodjenje od strane mentora prodjete sve propise koji bi pratili vaš rad ako se sada odlučite da vodite poslovne knjige nekome ili sebi

Savladajte i zavolite knjigovodstvo. 

izrada sertifikata 4000,00 dinara Nema duhih troškova

Online koncept

Online kurs je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, za Vas je kreiran pristup na naš sajt.

Efekat je isti kao da ste na časovima ! Priključi se!

Online kurs knjigovodstva Samostalni računovodja  - poreski napradni 

Akademski kursevi vam omogućavaju  kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem P

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 66 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

Kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS).

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje saosnovama  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom: 
 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Medjunarodni računovodstveni standardi-primena u

u vodjenju osnovnih sredstava

 1. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  

 1. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 2. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 3. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave
 4. Obračun i knjiženje rezultata.
 5. Izrada zaključnogh lista ručno;
 6.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća
 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa 
 2. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program CALCULUS ; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima:

 1. Dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru i iz dela obuke vezane za zakonsku i poresku regulativu
 3. Mogućnost obuke iz oblasti Zakona o pranju novca

Online kurs knjigovodstva  radi se u 3 dela:

        

Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo               

2. Pristup na softver Billans

3. Uputstva u okviru vežbi

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

izrada sertifikata Poreski računovodja 4000,00 dinara

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

 30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online knjigovodja

Novi Sad

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 2 meseca