online kurs Samostalni knjigovodja -akademski

                                                       

Online kurs  Samostalni knjigovodja -akademski

 Online kurs  Samostalni knjigovodja -akademski vrši obuku  praktičan rad na aplikaciji za ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .

 Tip kursa: akademski ;

Cena sa popustom je 30800,00 

Uključi se!

Plaćanje: 2  mesečne rate. trajanje  kursa 4  meseca 

Dobro nam došli

Online kurs  samostalni poreski računovodja 

Samostalni poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

Kurs ima za cilj da kroz obuku za znanje tipa samostalni knjigovodja izvrši i dodati  akademski nivo obrazovanja iz dela zakonodavne aktivnosti poreza na dodatu vrednost  ; poreza i doprinosana zarade ;spoljnotrgovinskog poslovanja   poreza na dobit i znanja iz oblasti pranja novca 

 kurs knjigovodstva je oblikovan  za učenje na daljinu kroz aplikaciju kao  softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli  !

Bićete iznenađeni postignutim znanjem i stečenim samopouzdanjem!

Pitajte za dodatne popuste

Akcijske cene  :

 sa 30% popusta   30800,00

izrada sertifikata 4000,00 dinara Nema duhih troškova

Online koncept

Online kurs je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, za Vas je kreiran pristup na naš sajt.

Efekat je isti kao da ste na časovima ! Priključi se!

Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovodja akademski -napradni 

Akademski kursevi vam omogućavaju  kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem P

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni računovodja  SRS
 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 66 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica.

2. Da se pripremite adekvatnom literaturom za polaganje specijalističkog ispita u SRS  za 3 predmeta

 1. MSF
 2. PORESKE SISTEME 3.
 3. PRAVO ZA RAČUNOVODJE

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poreske sisteme 
 • Poslovno prabo
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvoi MSF
 • podnošenje potrebnih poreskigh prijava
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje saosnovama  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom: 
 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna –

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Medjunarodni računovodstveni standardi-primena u

 1. .1 Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije   

 1. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 2. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 3. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave
 4. Obračun i knjiženje rezultata.
 5. Izrada zaključnogh lista ručno;
 6.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća
 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa 

 

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 3 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

izrada sertifikata Poreski računovodja 4000,00 dinara

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

 30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja akademski

svi gradovi u Srbiji

Datum početka kursa: 02.08.2021

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Datum početka kursa: 02.08.2021

Trajanje kursa: 4 meseca