kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođja

 

  kurs knjigovodstva  - online  -Samostalni knjigovođa bez dolaska u školske učionice učite 100% od vaših kuća 

 

kursevi knjigovodstva -Online

Upišite kurs i postanite svoj gazda ,Budite online knjigovodja vašim klijentima ili ponudite online knjigovodstvene usluge firmama ili knjigovodstvenim  agencijama Budite hrabri .Verujte u sebe .Mi imamo podršku za vas .

Online kurs škole FINANCE TEAM je prvi pravi online kurs knjigovodstva za učenje na daljinu .Na našem kursu obezbedjeno je softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli  !

Pitajte za dodatne popuste

Akcijske cene  :  30% popusta   na osnovnu cenu

 

Izrada sertifikata se plća 2500,00. 

Ukažite nam poverenje. Vidimo se!    

Kurse je kreiran za vodjenje jedne virtuelne firme od dokumenta do završnog računa  radi  na  online aplikaciju  (na internetu) koja imitira  ručno knjigovodstvo. Dostupan je "On-line nastavnik"  preko uputstva za svaki posao i svaku operaciju koju radite  .Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Mentor koji vas prati vrši kontrolu vašeg rada posle odredjenih grupa vežbi,i šalje instrukcije 

Znači jednu istu firmu obradjujete i ručno i mašinski

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

  

Dobrodošli!

Aplikaciju za Kurs, metodu i tehnologiju uradili su vrhunski stručnjaci za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna.   

Na tebe je red. Uključi se! 

Pogledajte: Utiske polaznika 

Online koncept

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno! Priključi se!

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Po završetku rada vežbi pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj.

Kurs je kreiran u vidu vodjenja jedne virtuelne firme od dokumenta do završnog računa

Struktura nastave : Ručno knjigovodstvo 

Osnovni moduli obrade virtuelne firme

 • analitičko knjigovodstvo (osnovna sredstva ,potraživanja i obaveze  i trgovačka roba  );
 • Obračun i isplata zarada i naknada iz zarada i podnošenje prijave
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;KPR KIR I PPPDV PRIJAVA
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;devizna plćanja
 • finansijsko - dvojno knjigovodstvo;kontiranje i knjiženje dokumenata
 • izrada finansijskih izveštaja.(priznaje se kao   deo ispita koji se polaže
 • Mašinsko knjigovodstvo knjiženje svih modula mašinski (priznaje se kao  deo ispita koji se polaže )

Provere urađenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.

Mašinsko evidentiranje dokumentacije

Po završetk izrade finansijskih izveštaja, kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS).

Knjigovodstveni kursevi - online  - Šta ćete znati kada ih završite?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala, analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, vršite plaćanja dinarska i devizna, obračunavati kursne razlike, sastavljati platne liste i obračunavati zarade, obračunavati računovodstvenu amortizaciju. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza, da podnosite relevantne poreske prijave: poreza na dodatu vrednost i objedinjene poreske prijave, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, finansijske izveštaje Bilans uspeha, Bilans Stanja i Statistički izveštaja.

Knjigovodstveni kursevi online - način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

Knjigovodstveni kursevi online - nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 

        

Knjigovodstveni kursevi online -  tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo 

2. Uputstva u okviru vežbi

                                                      

Knjigovodstveni kursevi online - Polaganje ispita
Ispit za online samostalni knjigovođa  se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije  predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 5 test pitanja-opisno; 10 zadataka - kontiranja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online traje 1 sat i besplatan je.

 • Ispit
 • ispit se polaže online, traje 2 sata i besplatan je.
 • Predmeti koji se nalaze na testu  :
 • 1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 • 2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 • 3. .Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
 • Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara a se
 • Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

50 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

 40 izrada finansijskih izveštaja 

10 boda nosi marljivost, aktivnost i kontinuitet u radu.

 

 

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja maja kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis