Online kurs Poreski računovodja – metode rada

 • Online kurs Poreski računovodja

kurs je  kreiran po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

 

     

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak mentora  je da postojeća znanja utvrdjena na aplikativnoj nastavi  iz ove oblasti prenese  na učenike na jednostavan i svrsishodan način.

Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Mentor   poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

Metode rada  Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Ukupno trajanje kursa je 6  meseci.

 

Online knjigovodstveni kursevi

           

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad.

Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova.

Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije.

Vezbe : U delu vezbi imamo pomenuto  softversko resenje za vodjenje poslovnih knjiga virtuelnih firmi .

. program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija .Poslovne knjige virtuelne firme  vode se od dokumenta do završnog računa  kroz 20 knjigovodstvenih poslova .

 • - Nastava po modulima

  1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
  2. Prenos početnog stanja
  3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
  4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
  5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje
  6. Lizing poslovi
  7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
  8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
  9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
  10. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
  11. Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
  12. Avansna plaćanja
  13. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
  14. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
  15. podnošenje potrebnih poreskih prijava
  16. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
  17. Utvrdjivanje manjkova i viškova
  18. Izrada elaborata o popisu
  19. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
  20. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
  21. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

.Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na dva dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dnevna dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Mentor prati rad polaznika nakon uradjenih grupa poslova koji su utvrdjeni po planu I ŠALJE polazniku  spisak eventualnih gresaka i sugeriše uzroke nastalih gresaka koje polaznik sam treba da ispravi Nakon ispravke otključavaju se nove vezbe .

Polaganje ispita za sertifikat: 

Ispit se odvija online i traje 1 sat i besplatan je.

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 30.11.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.11.2023

Trajanje kursa: 4 meseca