online kursevi -samostalni knjigovodja akademski –

 

Online kurs samostalni knjigovodja -napredni 

                                                       

 Tip kursa: akademski ;

Cena sa popustom je 40000,00

Puna cena je 57142,00

Online kurs   poreski knjigovodja 

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznika tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije   

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom knjigovodstvenom dokumentacijom Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 1. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog Društva koje se bavi proizvodnjom i maloprodajom . Kurs se sastoji od ukupno 15 lekcija u okviru koji se radi 15 +15 testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 70 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna   obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za  i mikro i mala    pravna lica

Nastava po modulima -za vodjenje virtuelne firme

 1. Primena računovodstvene politike za mala preduzeća
 2. poresko knjigovodstvo -knjiga primljenih računa
 3. Nabavka osnovnih sredstava- amortizacija osnovnih sredstava (10 osn sredstava)
 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   trgovine -veletrgovina-robno
 5. Analitika kupaca i dobavljača
 6. Knjiga izdatih računa
 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 8. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi
 9. Obračun spoljnotrgovinskih  poslova, analitika deviznih kupaca i dobavljača
 10. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču  obrazac 70 devizni izod  banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 11. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 12. podnošenje potrebnih poreskih prijava
 13. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje  POPDV
 14. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički
 15. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

 

 

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

izrada sertifikata Poreski računovodja 5000,00 dinara

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 15.09.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.09.2023

Trajanje kursa: 4 meseca