online kursevi -samostalni knjigovodja akademski –

 

Online kurs samostalni knjigovodja -napredni 

                                                       

 Tip kursa: akademski ;

Cena sa popustom je 45000,00

Puna cena je 65000,00

Online kurs   poreski knjigovodja 

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznika tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije   

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom knjigovodstvenom dokumentacijom Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 1. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Na ovom kursu se baca veći akcenat na zakonodavnu regulativu iz dela edukacije vezano za poresku regulativu putem  direkne  komunikacije  i putem dodatih testova.

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog Društva koje se bavi proizvodnjom i maloprodajom . Kurs se sastoji od ukupno 15 lekcija u okviru koji se radi 15 +15 testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 70 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna   obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za  i mikro i mala    pravna lica

Nastava po modulima -za vodjenje virtuelne firme

 1. Primena računovodstvene politike za mala preduzeća
 2. poresko knjigovodstvo -knjiga primljenih računa
 3. Nabavka osnovnih sredstava- amortizacija osnovnih sredstava (10 osn sredstava)
 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   trgovine -veletrgovina-robno
 5. Analitika kupaca i dobavljača
 6. Knjiga izdatih računa
 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 8. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi
 9. Obračun spoljnotrgovinskih  poslova, analitika deviznih kupaca i dobavljača
 10. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču  obrazac 70 devizni izod  banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 11. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 12. podnošenje potrebnih poreskih prijava
 13. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje  POPDV
 14. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički
 15. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

 

 

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

izrada sertifikata Poreski računovodja 5000,00 dinara

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis