Online kurs za sertifikat Samostalni knjigovgođa

Online kurs za sertifikat Samostalni knjigovgođa,  škole FINANCE TEAM je online verzija knjigovodstvenog kursa Samostalni Knjigovođa, koji se već 7 godina radi  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.

Online kurs knjigovodstva:  FINANCE TEAM  škola je  kreirala online aplikaciju za online kurs knjigovodstva koja oslikava ručno knjigovodstvo.  Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs i metodu i tehnologiju uradio je jedan od vrhunskih stručnjaka za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Na tebe je red. Uključi se!

Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Ukažite nam poverenje. Vidimo se!

Online kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa je potpuno indentičan kao i naš OffLine kurs imate prednost da radi te od kuće i steknete znanje u knjigovodstvenoj praksi!


Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

ONLINE KURS KNJIGOVODSTVA - NAČIN RADA

Radi se na aplikaciji na računaru koja potpuno imitira kurs offline obuke za samostalnog knjigovođu:

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vodjenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkkog Društva. Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju.

Cena kursa  22.000,00 u letnjem periodu do 05.09. važi popust od 10% 

Način rada

Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Ukupno ima 15 lekcija radi se 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije  i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20. Kada se uradi 20-ta vežba pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava).

Predviđeno je da polaznik apsolutno ima  svih 24 časa pristupa na aplikaciji , sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran 2 meseca predviđeno je za aplikaciju, praktičan rad i ispit + mesec dana gratis -  uslov je kontinuirani rad.

vezbe su 100% pokrivene uputstvima.

Izgled  kursa 

Edukacija

 1. LEKCIJE I TESTOVI

Najpre se pročita lekcija koja je označena plusićem,  par puta kako bi se stekla edukacija za zakonodavnu i poresku regulativu odredjenog posla potom se radi test. Nakon uradjenog testa dobijaju se vežbe. Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Rad

      2.VEŽBE:

U gornjen delu ekrana smeštena su dokumenta u  fasciklama u  donjem delu  ekrana nalaze se  knjigovodstvene zakonom propisane evidencije. Unos se vrši na osnovu uputstva sa desne strane ekrana .100%pokrivenost. Svaka vežba se sačuvava i na tim dokumentima rade se novi poslovi  ponekad u istim dokumentima zavisno od  propsanog načina evidentiranja knjigovodstvenih dokumenata. Potrebno je da se svaka vežba proveri i da se promena studira više puta.

Način rada 

Obrada analitike i obračuni -

Svaka vezba je jedan posao u knjigovodstvu podvežbe su operacije glavnog posla. Kurs je zamišljen kao vodjenje virtuelne veletrgovačke firme nabavka i prodaja računara i računarske opreme

Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;
 20. Praktična nastava: (Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava, kupaca, dobavljača i tekućih računa); PPPDV; Bruto bilans;

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Online kurs knjigovodstva  radi se u 3 dela:

Prvi deo od vežbe 1 do vežbe 9

U ovom delu polaznici se obučavaju za svaki referat za vodjenje  knjigovodstva trgovačkih firmi.Vrši se likvidiranje i evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KiR, vodi se robno knjigovodstvo ,fakturisanje radi se obračun zarada i obračun amortizacije. Dinarska nalozi za plaćanje i knjiženje izvoda sa tekućih računa.

Predvidjeno vreme trajanja za I deo je  2 nedelje 

Promene se unose analitički na karticama  koje su blanko spremne za unos i imitiraju originalne obrasce , poreske evidencije ,osnovnih sredstava(obračun amortizacije ), robe,(kartice robe ) kupaca i  dobavljača  (kartice kupaca i dobavljača )i na svim propisanim  obrascima, tabelama i poreskim evidencijama.

Online kurs knjigovodstva takođe obuhvata obračun PDV prijave, uvoza, izvoza, deviznog plaćanja i naplate kao i obračun kursnih razlika.

Drugi deo  kursa od vežbe 10 do vežve 20 

U ovom delu  kursa  obavljaju se poslovi finansijskog knjigovodstva. Na online aplikaciji na drugom delu  kursa od 10-te vezbe - Kontiranje i knjizenje u dvojnom knjigovodstvu  izradjuje nalog za knjiženje  i knjizi u glavnu knjigu  - dokumentacija iz predhodnog prvog dela i nova  dokumenta koja se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje, formira se bruto bilans , obračun spolnptrgovinsih poslova i devizna naplata i isplata i knjiženje deviznih tekućih računa .Radi se obračun kursnih razlika.

 Predvidjeno vreme za II deo je  3 nedelje 

Treči deo  kursa izrada  finansijskih izveštaja- Izradjuje finansijske izveštaje bilans uspeha, bilans stanja i statistički izveštaj, unos dokumenata u program billans.

 Za ovaj deo se dobijaju se : 1. skripte za izradu finansijskih izveštaja; 2.   link za pristup, skripte i video uputstva sa detaljnim objasnjenjima za rad na knjigovodstvenom programu billans. Polaznik samostalno u mašinsko knjigovodstvo knjiži svu dokumentaciju koju je imao na ručnom knjigovodstvu Ulazne i izlazne račune, izvode,obračun amortizacije, pomoću skripti u kojima je objašnjen rad u programu iste virtuelne firme. Sve je stvarno samo se obavlja  virtuelnim sredstvima. Predvidjeno vreme za III deo je 3 nedelje

Online aplikacija za online kurs knjigovodstva omogućava vam da radite sve a dokumentacija je uredno smeštena u fasciklama na računaru.

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno!

Online kurs knjigovodstva je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi. Ukupno ima 15 lekcija i 20 vežbi koje u sebi sadrže još 40 podvežbi  što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva. 

Upustva na vežbama 100% pokrivaju vežbe

moguća je podrška :

1. Brza podrška teamviewer

3. Pričaonica Postavi pitanje nastavniku

 Nastavnik prati vaš rad i šalje Vam sugestije permanentno

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo

2. Pristup na softver Billans

vezbe su 100% pokrivene uputstvima , : 1.  Pričaonica 2.  Team viewer;

3.  Skype

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije e predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 10 test pitanja-opisno, 5 test pitanja ;kontiranja 10  pitanja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online  traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata se plća 1200,00.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 18 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena zakona o PDV-u
 4. Izrada i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
 5. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
 6. Obračun spoljnotrgovinskih poslova
 7. Kontiranje više poslovnih promena
 8. Pitanja u vezi sastavljanja finansiskih izveštaja

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

 25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi marljivost, aktivnost i kontinuitet u radu.

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva - na online knjugovodstvenom programu Billans 

Billans je već sada potpuno centralizovano internet rešenje za savremeno poslovanje i vođenje poslovnih knjiga.

Svi koji u nekoj firmi koriste Billans, rade istovremeno sa istim podacima i dokumentima i imaju pristup sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Billans je na raspolaganju non-stop 24/7 i elektronski je povezan sa bankama, APR-om, Narodnom bankom Srbije i pojedinim državnim institucijama.

U Billans je ugrađen sistem digitalnog sertifikata koji omogućuje najkvalitetniji način rada putem internetUvođenjem novih elektronskih usluga, Billans će se povezati na sajtove firmi koje nude ove usluge sa namerom da korisniku omogući efikasnije i jeftinije poslovanje. Billans je povezan sa Metadata programom za fiskalne kase Galeb, a otvoren je za saradnju i sa ostalim proizvođačima fiskalnih kasa i uređaja.

Billans se nadograđuje i povezuje sa internet trgovinom u nastojanju da se korisnicima omogući efikasan, kvalitetan i jeftin pristup novim poslovnim partnerima.

Billans je softverski alat kojim se želi povezati mala privreda Srbije. Na taj način korisnici Billansa imaće mogućnost da jeftino i efikasno vrše nabavku i prodaju robe i usluga.

Ove želje zasnovane su na znanju i primeni najnovijih tehnologija u rešenjima koja već funkcionišu u Italiji i Bosni i Hercegovini.

Logobilans

Najveća prednost Billansa je jednostavnost upotrebe i dostupnost bilo gde i bilo kada. Billans je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Razvijen je specijalno za manja i srednja preduzeća koja imaju jednostavnu organizaciju rada. Učenje je brzo i ne iziskuje velike troškove. Veoma lako se može naučiti pomoću video uputstava, FAQ i online prezentacije i podrške. Za učenje Billansa organizujemo seminare na terenu. Na raspolaganju su i individualni seminari preko interneta. Za obučavanje korisnika  i za korisničku podršku zaduženi su Billansovi ključni partneri.

Najveća prednost billansa je jednostavnost uvodjenja I korišćenja

Preduzeće i računovodstvena agencija koriste iste podatke istovremeno

Billans je jedino internet rešenje na srpskom tržištu, koje omogućuje da preduzeće i računovodstvena agencija rade istovremeno sa istim podacima. Preduzeće može da radi sa istim podacima kao agencija i to sa bilo kog mesta, čak i preko mobilnih uređaja. Zaposleni u agenciji mogu da koriste Billans bilo gde i bilo kad - od kuće, sa odmora, iz agencije… Preduzeće može imati više korisnika od broja kupljenih licenci. Istovremeno Billans može koristiti samo onoliki broj korisnika, koliko iznosi broj kupljenih licenci. Korisnici mogu koristiti samo one funkcije Billans paketa, za koje preduzeće ima sklopljen ugovor. Klijent može svojim zaposlenim i drugim korisnicima ograničiti pristupe do pojedinačnih podataka i funkcija Billansa.

Sve komunikacije na jednom mestu

Još pre par godina se internet u preduzećima upotrebljavao jedino za slanje e-pošte i traženje različitih informacija. Danas je u internet ugrađeno mnogo novih i korisnih funkcija, koje su nas inspirisale da napravimo Billans, sa kojim možemo malim preduzećima omogućiti velike uštede, bolju organizaciju rada i bolju prodaju.

Sa Billansom preduzeće može voditi računovodstvo na način koji omogućava svim  korisnicima da rade na istoj bazi istovremeno, bilo kada i bilo gde. Billans je jedino rešenje koje ima ugrađenu komunikacionu centralu preko koje se mogu obavljati telefonski pozivi, slati i primati SMS, slati i primati e-mail i fax.  Sa Billansom preduzeće može svoje poslovanje brzo i jeftino modernizovati i centralizovati.

Dokumenti se u Billansu automatski arhiviraju i čuvaju na jednom mestu

Dokumenti koji se arhiviraju odmah su dostupni onima kojima preduzeće dodeli pravo pristupa. Svi izlazni dokumenti se prilikom izdavanja automatski čuvaju u digitalnom obliku (PDF). Analogni ulazni dokumenti se u Billans unose putem FAX-a, mobilnog telefona ili skeniranjem. Kad su dokumenti uneti u arhivu, pretraga je do deset puta efikasnija. Originalna dokumenta ne treba više ni kopirati, ni slati poštom. Primaocu se šalje samo link do dokumenta, koji primalac može pogledati, ispisati ga ili komentarisati.

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis